Header website 01Header website 02

Deelnamevoorwaarden Kristaladviesgroep

Artikel 1. Toepassing
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Kristaladviesgroep, betreffende de deelname aan een bijeenkomst als: events, symposia, werkconferenties, debatten, seminars, cursussen en congressen.

1.2 Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Algemene Leveringsvoorwaarden van diensten en
producten van de Kristaladviesgroep.
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover ze schriftelijk zijn
bevestigd door de Kristaladviesgroep.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de Kristaladviesgroep en de deelnemer c.q. contractant komt tot stand doorondertekening door de deelnemer c.q. contractant van het daartoe bestemde inschrijving- of aanmeldingsformulier, of door een door de Kristaladviesgroep en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door de Kristaladviesgroep aan de deelnemer c.q. contractant van diens per fax of per e-mail ingezonden aanmelding of opdracht. Er is ook spraken van een overeenkomst tussen de Kristaladviesgroep en de deelnemer c.q. contractant door het invullen en bevestigen van het daartoe bestemde online inschrijfformulier.
2.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier of door verzending c.q. bevestigen van het online inschrijfformulier, verklaart de deelnemer c.q. contractant de algemene leveringsvoorwaarden van de Kristaladviesgroep en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de Kristaladviesgroep, de deelnemer en de contractant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3 Een contractant zoals in lid 1 bedoeld kan zowel een ter zake handelingsbevoegde
vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf.

Artikel 3. Annulering door de contractant of deelnemer
3.1 De contractant c.q. deelnemer aan een bijeenkomst heeft het recht deelname aan een
Bijeenkomst te annuleren.
3.2 Annulering kan alleen schriftelijk, per fax of per e-mail plaatsvinden. Telefonische annuleringen dienen altijd schriftelijk door de contractant c.q. deelnemer te worden bevestigd. De Kristaladviesgroep stuurt bij ontvangst van een annulering te allen tijde een bevestiging van die annulering.
3.3 Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een bijeenkomst worden
door de Kristaladviesgroep alleen administratiekosten ad € 95,= (excl. 21%BTW) in rekening gebracht. Na deze periode bent u het volledige bedrag verschuldigd. Als annuleringsdatum wordt de datum gehanteerd van de poststempel of e-mail, dus de datum waarop de schriftelijke annulering is verstuurd.

Artikel 4. Tussentijdse beëindiging door de contractant c.q. deelnemer
4.1 In geval de contractant dan wel de door de contractant aangewezen deelnemer na aanvang van een bijeenkomst de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet meer aan de activiteit zal deelnemen, is de contractant c.q. deelnemer verschuldigd tot betaling van de volledige kosten en bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

Artikel 5. Vervanging
5.1 De contractant kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de
bijeenkomst laten deelnemen, alleen slechts indien de vervanging aan de Kristaladviesgroep wordt meegedeeld voor de aanvangsdatum van de activiteit en de vervangende deelnemer voldoet aan de toelatingsvoorwaarden indien deze aan de deelname worden gesteld.

Artikel 6. Annulering, uitstel en weigering door de Kristaladviesgroep
6.1 De Kristaladviesgroep behoudt zich het recht voor een bijeenkomst te annuleren of uit te stellen indien daartoe door de Kristaladviesgroep voldoende reden aanwezig wordt geacht. De Kristaladviesgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door afstel of uitstel ontstane schade. De Kristaladviesgroep verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. Bij annulering door de Kristaladviesgroep wordt het eventueel reeds betaalde deelnemersbedrag volledig terugbetaald door de Kristaladviesgroep. Indien een bijeenkomst, binnen 4 weken voor uitvoering, op last van de overheid (zoals bij nationale rouw, terreurdreiging of grieppandemie) moet worden geannuleerd crediteert de Kristaladviesgroep de deelnemers het deelnamebedrag, minus de annuleringskosten van de locatie per deelnemer.
6.2 Indien daartoe door de Kristaladviesgroep voldoende reden aanwezig wordt geacht kan de Kristaladviesgroep besluiten (een gedeelte van) een bijeenkomst op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is meegedeeld.
6.3 Bij datumwijziging van een bijeenkomst door de Kristaladviesgroep is de contractant c.q. deelnemer geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt. De contractant c.q. deelnemer kan in dat geval de activiteit kosteloos annuleren.
6.4 Eveneens heeft de Kristaladviesgroep om haar moverende redenen het recht een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de contractant c.q. deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de Kristaladviesgroep betaalde bedrag.
6.5 Bij wanbetaling heeft de Kristaladviesgroep het recht de contractant c.q. deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan het event- en congresprogramma van de Kristaladviesgroep.
6.6 De Kristaladviesgroep behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een event of congres te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. De Kristaladviesgroep neemt contact op met de contractant als de deelnemer zodanig in gebreke blijft dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Artikel 7. Prijzen, facturering en betaling
7.1 De prijzen voor events en congressen zijn, tenzij anders aangegeven, altijd inclusief
kosten van studiemateriaal (reader) en kosten van koffie/thee en eventueel lunch en/of diner.
7.2 Over de door de Kristaladviesgroep berekende bedragen is 21% BTW verschuldigd.
7.3 De kosten voor een event of congres worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen
14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, doch uiterlijk voor de uitvoeringsdag van de
bijeenkomst. Indien de contractant c.q. deelnemer niet tijdig voldoet aan de
betalingsverplichting, behoudt de Kristaladviesgroep zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan het event of congresactiviteit. De contractant c.q. deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.
7.5 Indien de deelnemer de factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft voldaan, zal de
vordering terstond worden overgedragen aan een incassobureau. De aan deze maatregel
verbonden extra kosten, zoals de contractuele rente van 1% per maand (of gedeelte daarvan),
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 8. Privacy deelnemersgegevens
8.1 De noodzakelijke registratie van de Kristaladviesgroep beperkt zich tot de NAW-gegevens, aangevuld met gegevens over de huidige functie en werkgever en eventueel gegevens over vooropleiding of lidmaatschap beroepsvereniging. De deelnemer is zelf verplicht informatie te verstrekken aan de werkgever over de inhoud van de bijeenkomst en de eventueel behaalde resultaten. Wanneer hier geen andere afspraken zijn gemaakt, verstrekt de Kristaladviesgroep zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over resultaten, gedrag, absentie en dergelijke.
8.2 NAW-gegevens worden door de Kristaladviesgroep gebruikt om personen op de hoogte te houden van de Kristaladviesgroep event- en congresaanbod, bijvoorbeeld per post of e-mail nieuwsbrief. Deze gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan derden met hetzelfde doel als waarvoor de Kristaladviesgroep de gegevens gebruikt. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie of verstrekking van zijn NAW-gegevens aan derden, wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 9. Winacties Facebookpagina Welzijn in de Zorg Event

9.1 Uitgesloten van deelname zijn organisatoren van het Welzijn in de Zorg Event en hun familie.
9.2 Door deel te nemen aan de Facebook actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelname voorwaarden.
9.3 De winnaars van Facebook acties worden gekozen aan de hand van loting
9.4 De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
9.5 De winnaar wordt op de hoogte gebracht via een persoonlijk bericht via Facebook.
9.6 Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebook pagina.
9.7 Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: info@welzijnindezorgevent.nl / info@kristaladviesgroep.nl
9.8 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
9.9 Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan de organisatie van het Welzijn in de Zorg Event / Kristaladviesgroep. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t. deze Facebook promotie actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
9.10 Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Kristaladviesgroep zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.
9.11 Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor Kristaladviesgroep.
9.12 Bij jonger dan 18 jaar heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
9.13 Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van de Kristaladviesgroep, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van de Kristaladviesgroep kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte,gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door de Kristaladviesgroep ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc. Overmacht geeft de Kristaladviesgroep het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling
gehouden. Indien zich aan de zijde van de Kristaladviesgroep een overmachtsituatie voordoet, zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door de Kristaladviesgroep op de hoogte worden gesteld en zal de Kristaladviesgroep hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.


Kristaladviesgroep
Atjehstraat 66
2022 BR Haarlem
☎ 06 38 24 63 22
✉ info@kristaladviesgroep.nl

 

INFORMATIE

Datum:
13 oktober 2015

Tijd:

09:30 - 16:30 uur

Locatie:

Congrescentrum ’t Veerhuis, Nieuwegein

PRIJZEN

Tarief: 
€ 245,- ex BTW

Inschrijven nieuwsbrief
  1. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
  2. Voornaam
    Ongeldige invoer
  3. Achternaam
    Ongeldige invoer
  4. e-mailadres
    Ongeldige invoer